Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Standardpack i Onsala AB 559069-5424 ("Bolaget") är leverantör av lådor i wellpapp och kartong. ("Tjänsten"). Bolaget är personuppgiftsansvarig för viss behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att:

  • du som kund, eller representant för kund, tillhandahålls Tjänsten;
  • du som potentiell kund, eller representant för potentiell kund, erhåller information från Bolaget;
  • du som leverantör eller samarbetspartner, eller representant för dessa, ingår samarbete med Bolaget.

Bolaget ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn (i fortsättningen kallad "Personuppgiftspolicyn") beskriver Bolagets behandling av dina Personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att Bolaget hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Bolagets verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m. ("Personuppgifter").

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till Bolaget. Information om hur du kontaktar Bolaget finns under rubriken ?Kontaktuppgifter? nedan.

2. Personuppgiftbehandling

Nedan beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

1.1 Kunder eller representanter för kunder samt potentiella kunder

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av Personuppgifter

Registrerade som berörs

Hantera beställningar från kunder.

I detta omfattas behandlingar för leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen), behandling av beställningar ifrån kunden identifikation av kunder, hantering av betalning samt hantering av reklamations- och garantiärenden. I detta omfattas även adresskontroll mot upplysningsföretag.

Namn.

Personnummer/Organisationsnummer.

E-post.

Adress.

Telefonnummer.

Betalningsinformation.

Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Kunder eller deras representanter.

Källa: Kund, kunders representant samt upplysningsföretag.

Laglig grund: Fullgörande av beställning. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan avsäga oss uppdraget.

Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter

Lagringsperiod: Till dess att uppdraget har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om upp till 60 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av Personuppgifter

Registrerade som berörs

För att kunna fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser vid köp av vara eller tjänst.

Detta omfattas behandlingar för nödvändig hantering för uppfyllande av Bolagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).

Namn.

Personnummer/Organisationsnummer.

E-post.

Adress.

Telefonnummer.

Betalningshistorik.

Betalningsformation.

Kunder eller deras representanter.

Källa: Kund eller kunders representant.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om upp till 7 år därefter.Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av Personuppgifter

Registrerade som berörs

Kreditupplysning av kunder.

I detta omfattas behandlingar för kontrollera kunderna betalningsförmåga genom att ta kreditupplysning.

Namn.

Personnummer/organisationsnummer.

Adress.

E-post.

Telefonnummer.

Ekonomisk information såsom kreditbegränsning.

Kunder (om fysisk person).

Källa: Upplysningsföretag.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig eftersom Bolaget har ett berättigat intresse i att kontrollera kunders betalningsförmåga.

Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod: Personuppgifter som hänför sig till enskilda firmor lagras i upp till en månad från det att kreditupplysningen inhämtades.1.2 Leverantörer och samarbetspartners

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av Personuppgifter

Registrerade som berörs

För att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners.

I detta omfattas t.ex. att hantera leveranser och samarbeten, samt att tillhandahålla organisationsschema och telefonlista, för att kunna samarbeta internt på Bolaget. Leverantörsregister för enklare tillgång till kontaktuppgifter.

Namn.

Telefonnummer.

E-post.

Leverantörer och

Samarbetspartners samt deras representanter.

Källa: Från leverantörer och samarbetspartners.

Laglig grund: Berättigat intresse. Bolaget har ett berättigat intresse i att behandla personuppgifterna som är nödvändig för att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners.

Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter

Lagringsperiod: Till dess att vi erhållit information att kontaktpersonen slutat eller bytt kontaktuppgifter alternativt så länge som avtalsrelationen består.

3. Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);
  • att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.


Se kontaktinformation för åberopande av dina rättigheter under ?Personuppgiftsansvar och kontaktinformation?. Notera dock att en sådan begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Bolaget inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten.

4. Skyddet för Personuppgifter

Bolaget har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Bolagets medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Bolagets regler för informations- och IT-säkerhet, personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

5. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Bolaget gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Bolaget att publicera dessa ändringar på www.standardpack.se. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

6. Kontaktinformation

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:


Standardpack i Onsala AB, org.nr 559069-5424

Sturevägen 34

439 31 ONSALA

0300-73640Personuppgiftspolicyn antogs den 20180521